معرفی

مشخصات فردی

علیرضا اقدامی معافی

نام - نام خانوادگی : علیرضا   اقدامی معافی

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات فارسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

علیرضا اقدامی معافی
علیرضا اقدامی معافی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^